Persetujuan Terma dan Syarat

Saya mengesahkan bahawa maklumat dan kenyataan yang diberikan di dalam borang pemangkuan ini adalah benar dan sah. Saya juga memahami bahawa sekiranya terdapat maklumat palsu, tidak benar atau tidak lengkap, maka urusan ini akan terbatal. Sya juga membenarkan data peribadi saya diproses untuk tujuan pendaftaran Warong Rider.

wr logo.png

© Warong Rider 2021. All Rights Reserved

  • Facebook
  • Instagram